REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE Sollares ActiveNow!

REGULAMIN!
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE Sollares LangLion
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego sollares.pl przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
2. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Operator przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie informatycznym.
4. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w Umowie (zdefiniowanej poniżej) zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Firmą.
5. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: e-mail: instytutt@sollares.pl; adres do korespondencji: Sollares Instytut Kultury Romańskiej, ul. Warszawska 22A, 05-500 Piaseczno, tel. 793-333-080

§ 2
Definicje

1. Operator lub FIrma – Sollares Instytut Kultury Romańskiej Jolanta Kowalska, z siedzibą ul. Warszawska 22A, 05-500 Piaseczno, NIP: 798-110-95-90, kontakt: sollares.pl
2. Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu.
3. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym https://sollares.langlion.com
4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie postanowień Regulaminu; w przypadku Użytkowników mających poniżej 18. roku życia, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają że posiadają zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu, a na prośbę Operatora przedłożą oni pisemną zgodę opiekuna prawnego wyrażającą zgodę na korzystanie z Serwisu (zgoda w formie skanu oraz pisemna powinna zostać przesłana na adresy wskazane w § 1.6 powyżej).
5. Lektor – oznacza osobę fizyczną, lektora lub native speakera (osobę mówiącą w języku ojczystym) z języka hiszpańskiego lub jakiegokolwiek innego języka prowadzącego lekcje w ramach Kursów dla Użytkowników lub innych Lektorów za pośrednictwem Serwisu.
6. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta lub Operatora na wyraźną prośbę Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska (loginu) oraz hasła.
7. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Użytkownika lub Lektora w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część.
8. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usług zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na czas określony w wybranym przez Użytkownika pakiecie danego Kursu dostępnym na stronach internetowych Serwisu lub w ramach indywidualnych uzgodnień (pisemnych, mailowych, telefonicznych lub ustnych) pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem; Umowa może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Spółki lub poza takim lokalem (na odległość);
9. Usługa lub Kurs – umożliwienie Użytkownikom skorzystania online z odpłatnych lekcji językowych prowadzonych na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem obrazu (wideo) i dźwięku (audio).

§ 3
Rejestracja i zawarcie Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Firmę oraz Użytkownika.
2. Umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy wysłanego przez Firmę na adres e-mail Użytkownika. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi zaakceptować treść Umowy wraz z załącznikami, w tym treść niniejszego Regulaminu. Dokumenty te przed zawarciem Umowy są przesyłane na adres e-mail podany przez
Użytkownika w formie Załączników oraz udostępniane Użytkownikowi z możliwością zapisania i wydruku po wejściu w link aktywacyjny.
3. W celu rozpoczęcia korzystania z platformy należy zaakceptować zaproszenie do korzystania z kursu na platformie https://sollares.langlion.com. Konto tworzy Operator.
4. Użytkownik, którego konto zostało założone w serwisie, akceptując Regulamin oświadcza, że:
a. jest zainteresowany zakupem kursu językowego oferowanego przez Sollares (na podstawie wcześniej przesłanej oferty)!
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;
c. jest małoletni, ale posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy o świadczenie Usług i na prośbę Operatora, prześle skan zgody oraz zgodę pisemną opiekuna prawnego do Operatora zgodnie z Regulaminem.
5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego nr. telefonu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Operatora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
7. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony.
9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 4!
Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności niezbędny jest: (1)
a) komputer z systemem Windows 7 lub nowszym, lub OS X 10.11 El Capitan lub nowszym, wyposażony w kamerę internetową, głośnik i mikrofon oraz dowolna przeglądarka Internetowa Google Chrome w aktualnej głównej wersji lub Mozilla Firefox w aktualnej głównej wersji, z włączoną obsługą WebRTC, JavaScript i Cookies; minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub
b) urządzenie mobilne z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej lub iOS w wersji 9.3 lub nowszej z wbudowaną kamerą, głośnikiem i mikrofonem,
(2) dostęp do sieci Internet; oraz (3) posiadanie aktywnego Konta w Serwisie;
2. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego.
3. Operator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
a. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
b. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
c. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
d. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
4. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta została opisana w § 3 Regulaminu.

§ 5
Korzystanie z Serwisu oraz Aktywacja Kursu

1. Serwis stanowi platformę internetową do nauki języków obcych, na której Użytkownicy mogą wykupić pakiety dostępowe do Usługi. Szczegółowe opis pakietów danego Kursu są!
każdorazowo dostępne na stronach internetowych Serwisu lub uzgodnione indywidualnie pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Kursów w Serwisie jest odpłatne zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi w Serwisie lub uzgodnionymi indywidualnie z Użytkownikiem.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Operatora są cenami brutto. Cena pakietu podana na stronach internetowych Serwisu jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika danego Kursu.
5. Po aktywacji Kursu Operator informuje o tym mailowo lub telefonicznie Użytkownika.
6. W ramach swojego Konta w Serwisie, Użytkownik może na bieżąco śledzić zasady korzystania z Kursów, ilości pozostałych godzin lekcji w ramach danego pakietu Kursu oraz termin ważności Kursu.

§ 6
Płatności za Usługę

1. Dostępne są następujące formy płatności:
a. płatność jednorazowa za pośrednictwem PayU(moduł płatności na platformie i na stronie internetowej operatora) Płatność powinna zostać uiszczona najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy;
b. płatność przelewem elektronicznym na konto Operatora. Rachunek bankowy jest zamieszczony na stronie www Operatora.
c. płatność ratalna jest uzgadniana z Operatorem indywidualnie
2. Przy uiszczaniu płatności za dany pakiet Kursu, Użytkownik ma prawo poinformować Firmę o tym, że chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą sprzedaż Kursu.

§ 7
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
b. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
c. informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu;
d. niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
e. niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
f. uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi Firmę
g. nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z Lektorami lub innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu. !2. Użytkownik ma prawo do:
a. nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
b. dokonania oceny Lektora po skorzystaniu z danej lekcji w ramach Kursu;
c. odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub Umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a. nagrywania lub publikowania poszczególnych lekcji lub konwersacji z Lektorem odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Operatora;
b. wykorzystywania danych osobowych Lektorów w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.
3. Użytkownik ma prawo do:!
a. w ramach zajęć indywidualnych (przy zakupie 15 lekcji) odwołanie 2 zajęć, które zostaną odrobione w innym terminie. Odwołanie zająć powinno nastąpić na 24h przed zaplanowaną lekcją. W innym przypadku lekcja przepada!
b. w przypadku nieobecności zajęciach grupowych może odrobić zajęcia jeśli Operator ma inną grupę o zbliżonym poziomie. !

§ 8
Prawa i obowiązki Operatora

1. Operator zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;
b. niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;
c. wybrania Lektorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności.
2. Operator ma prawo do:
a. przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;
b. wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;

§ 9
Odpowiedzialność Operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.
4. Operator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Lektorów.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

§ 10
Reklamacje

1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Operatora. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: Sollares, Warszawska 22A, 05-500 Piaseczno lub drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@sollares.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Operator najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Operator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Operatora konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Operator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.
4. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Użytkownik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11
Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi oraz odstąpienie od Umowy

1. Operator w każdej Umowie może ustalić minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z Umowy w rozumieniu art. 12 ustawy o prawach konsumenta, o czym informuje Użytkownika w treści Umowy, udostępnianej do wglądu przed jej zawarciem.
2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia swojego Konta.. Usunięcie Konta w Serwisie lub na urządzeniu mobilnym nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub indywidualnych Umów zawieranych przez Użytkowników z Operatorem, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
5. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesłać formularza oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: instytut@sollares.pl.

§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Dane Użytkowników – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy podane przez nich przy zawieraniu Umowy (w tym zakładaniu Konta), a także wizerunek Użytkowników odbywających lekcje z Lektorami.
4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu zawarcia i realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów przesyłania drogą elektroniczną lub za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji handlowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych.
6. Operator jest uprawniony do przekazania danych podmiotom trzecim w sytuacji, gdy będzie do konieczne do pobrania od Użytkownika opłat z tytułu korzystania z Serwisu. Dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom dokonującym rozliczeń:
a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
7. Operator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Operatora.
9. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Operatorem.
11. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Operatora.
12. Operator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Operator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 13
Rozwiązywanie sporów

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
b. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
4. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

§ 14
Własność intelektualna

1. Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.
2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabroniony.
3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści w Serwisie. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e- mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Operatora.
4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 12 Regulaminu.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.