W Instytucie Kultury latynoamerykańskiej Sollares, stosujemy metodę nauczania języka hiszpańskiego i portugalskiego, zgodną z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ESOKJ, opracowanego przez Radę Europy.

Poniżej opisy poszczególnych poziomów.

Poziom A1: Acceso (2 semestry- A1.1 i A1.2)
Na poziomie A1, uczeń rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Formułuje pytania i odpowiedzi z zakresu życia prywatnego: miejsca w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada. Ma umiejętność przedstawienia siebie i innych. Jest w stanie prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.
Poziom A2: Platforma (2 semestry - A2.1 i A2.2)
Na tym poziomie znajomości języka, uczeń rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Posiada umiejętność porozumiewania się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi opisywać swoje pochodzenie i otoczenie w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z potrzebami życia codziennego.
Poziom B1: Umbral (2 semestry - B1.1 i B1.2)
Uczeń posługujący się językiem na poziomie B1,  rozumie główne wątki przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczące typowych sytuacji dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Ma umiejętność radzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych np. podczas podróży. Potrafi konstruować proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy które zna. Umie opisywać swoje doświadczenia, wydarzenia i plany krótko je uzasadniając lub wyjaśniając.
Poziom B2: Advanzado (3 semestry - B2.1, B2.2 i B2.3)
Na tym poziomie znajomości języka, uczeń rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem konwersacji na tematy techniczne z zakresu danej specjalizacji. Ma umiejętność płynnej i spontanicznej komunikacji, może prowadzić normalną rozmowę z nativem.  Ważna jest na tym poziomie umiejętność formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi zarówno ustnych jak pisemnych. Uczeń potrafi  wyjaśniać swoje stanowisko, rozważać wady i zalety różnych rozwiązań.
Poziom C1: Dominio operativo eficaz (3 semestry- C1.1, C1.2 i C1.3)
Uczeń posiadający ten poziom znajomości języka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, wychwytując znaczenia ukryte, nie wyrażone bezpośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez trudu odnajdując właściwe zwroty. Ma umiejętność swobodnego posługiwania się językiem w kontaktach towarzyskich bądź zawodowych. Formułuje  szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne.
Poziom C2: Maestria (3 semestry - C2.1 i C2.2)
Na tym poziomie uczeń może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Ma umiejętność  streszczania informacji pochodzących z różnych źródeł- pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.  Sprawnie, spontanicznie, płynnie i precyzyjnie wyraża  swoje myśli subtelnie różnicując ich odcienie znaczeniowe.